top of page
Lifespan nl

za 01 feb

|

Seven Heads Conference

BIPdag 2020 - Journée BIP 2020

Jaarlijkse Bipdag met 2 gratis workshops. Toegankelijk voor iedereen (leden en niet leden). Journée Bip annuelle avec 2 ateliers gratuits. Accessible à tous (membres et non-membres)

Registratie is afgesloten
Andere evenementen bekijken
BIPdag 2020 - Journée BIP 2020
BIPdag 2020 - Journée BIP 2020

Tijd en locatie

01 feb 2020, 13:00 – 17:30

Seven Heads Conference, Heidestraat 53, 3080 Tervuren, België

Gasten

Over het evenement

Jaarlijkse Bipdag met 2 gratis workshops. Toegankelijk voor iedereen (leden en niet leden).

Journée Bip annuelle avec 2 ateliers gratuits. Accessible à tous (membres et non-membres)

Planning van de dag / Planning de la journée  :   

13:00: ontvangt / accueil  

13:30-14:30: Algemene Vergadering / Assemblée générale 

14:30-16:00: Workshop Sander van Goor (meer informatie hieronder) / Atelier Sander van Goor (détail ci-dessous)

16:00-17:30: Workshop Geert Schelkens (meer informatie hieronder) /  Atelier Geert Schelkens (détail ci-dessous)

Workshop : Sander van Goor

Safe & Sound is een aanpak waarbij muziektherapie en oplossingsgerichte therapie ingezet worden voor het bevorderen van veerkracht bij kinderen en jongeren die heftige gebeurtenissen meegemaakt hebben. Zoals misbruik, vluchten, oorlog, verlies van dierbaren, (v)echtscheiding en pesten. Deze aanpak is ontworpen en bedacht door Sander van Goor en samen met Hogeschool Zuyd, Open Universiteit Heerlen en KenVak wordt deze methode verder ontwikkeld. Vanuit ZonMw is een projectsubsidie gekregen om Safe & Sound in te zetten bij kinderen en jongeren die hun land ontvlucht zijn. Het doel is op een wetenschappelijke manier erachter te komen wat de ervaringen zijn met Safe & Sound op drie scholen in Limburg (Nederland) waar deze kinderen en jongeren naar toe gaan.

In deze workshop zal Safe & Sound op een praktische en theoretische wijze gepresenteerd worden. U zult meer leren over muziektherapie, veerkracht, trauma, oplossingsgerichte therapie en cultuursensitiviteit.

Spreker:  Sander van Goor is muziektherapeut, oplossingsgericht therapeut en trainer op gebied van veerkracht en trauma. Voor Sounds of Change is hij werkzaam als trainer in conflictgebieden in het Midden Oosten.

 

Atelier : Sander van Goor

Safe & Sound est une approche dans laquelle la musicothérapie et la thérapie axée sur les solutions sont utilisées pour promouvoir la résilience chez les enfants et les jeunes qui ont vécu des événements violents. Comme les mauvais traitements, la fuite, la guerre, la perte d'êtres chers, le divorce et l'intimidation. Cette approche a été conçue par Sander van Goor et sera développée avec la Hogeschool Zuyd, l'Open Universiteit Heerlen et KenVak. ZonMw a reçu une subvention de projet pour utiliser Safe & Sound pour les enfants et les jeunes qui ont fui leur pays. L'objectif est de découvrir de manière scientifique quelles sont les expériences avec Safe & Sound dans trois écoles du Limbourg (Pays-Bas) où vont ces enfants et ces jeunes.Dans cet atelier, Safe & Sound sera présenté d'une manière pratique et théorique. Vous en apprendrez davantage sur la musicothérapie, la résilience, le traumatisme, la thérapie axée sur les solutions et la sensibilité culturelle.

Sander van Goor est musicothérapeute, thérapeute orienté solution et formateur dans le domaine de la résilience et du traumatisme. Pour Sounds of Change, il travaille comme formateur dans des zones de conflit au Moyen-Orient.

*****

Workshop: Geert Schelkens

Therapeutisch werk met vluchtelingen is complex en vereist een tamelijk brede diagnose met meerdere assen omdat de problemen waaraan vluchtelingen worden blootgesteld veelvoudig zijn. Momenteel is de medisch-sociale sector in het Westen zeer gespecialiseerd en loopt het risico de zorg voor de hele persoon en de situatie waarin hij of zij leeft te verliezen. Vluchtelingen vormen een uitdaging voor een meer geïntegreerde aanpak.

Vaak hebben de klachten die vluchtelingen manifesteren en waarvoor ze worden verzorgd, te maken met een trauma. We beschikken momenteel over onze therapeutische instrumenten. Maar vooraleer het therapeutische werk van het trauma te beginnen, moet een volledige controle worden uitgevoerd. De diagnose is gebaseerd op vier belangrijke assen die het mogelijk maken de situatie met haar sterke en zwakke punten te beoordelen.

In de eerste plaats moet worden geëvalueerd in welke fase van de rouw de vluchteling leeft. Inherent aan elke (gedwongen) migratie is altijd de massale en directe impact van het verlies van de sociale omgeving (familie, vrienden, dorp, cultuur). Dit aanzienlijke verlies destabiliseert en brengt vluchtelingen in gevaar. Sommige vluchtelingen proberen hun culturele wortels te doorbreken in de hoop niet langer te lijden onder ambiguïteit en dubbele toebehorenheid in de migratiesituatie. Anderen verzetten zich tegen de cultuur van het gastland en zullen zich uitsluitend identificeren met de cultuur van het land van herkomst en zo een succesvolle integratie bemoeilijken. Vluchtelingen krijgen vaak bevroren verdriet omdat het huidige leven zo'n grote inspanning vraagt dat ze het niet aankunnen. Het intense rouwproces is zeer uitdagend. Therapeutisch werk kan dit stressniveau verder verhogen.

Ten tweede moeten we ons bewust zijn van de stress in het huidige leven van vluchtelingen. De asielprocedure zelf, het zoeken van onderdak en werk, het leren van een vreemde taal, enz. zijn vaak chronische en intense bronnen van stress. Chronische stress verhoogt het risico op decompensatie vrij hoog na een periode van 2 jaar. 

Ten derde zal de therapeut een transculturele houding moeten ontwikkelen. Dit gebeurt tegelijkertijd op drie niveaus: interculturele vaardigheden, kennis van andere culturen en het ontwikkelen van een open houding ten opzichte van culturele verschillen. 

Tot slot moet de therapeut een zeer nauwkeurige beoordeling maken van de symptomen die verband houden met de traumatische gebeurtenissen die we hebben meegemaakt. Hier moet het verschil tussen primaire (tijdens de jeugd), secundaire (tijdens de traumatische gebeurtenis) en tertiaire (tijdens de opvang in het gastland) verstoringen worden opgemerkt. 

Deze meer-assige diagnose zal ons in staat stellen om de gehele levenssituatie te evalueren en zorgvuldig na te denken over het risico van decompensatie. Tegelijkertijd zullen we over instrumenten beschikken om de drie stadia van therapeutisch traumabeheer (stabilisatie, traumawerk en integratie) goed in te kaderen.

Vervolgens wil ik een klinisch vignet presenteren om dit bredere diagnostische kader te illustreren, dat naar mijn mening essentieel is voor het therapeutische werk.

Spreker :  Geert Schelkens: klinisch psycholoog, psychotherapeut. Momenteel werkt hij aan het thema van de migratie binnen het Brusselse netwerk voor geestelijke gezondheid voor kinderen en adolescenten (Bru-Stars). Hij heeft ruime ervaring in de interculturele kliniek, met vluchtelingen en asielzoekers. 

 

Atelier: Geert Schelkens

Le travail thérapeutique avec les réfugiés est complexe et nécessite un diagnostique assez large à plusieures axes car les problèmes auxquels les réfugies sont exposés sont multiples. Actuellement le secteur médico-social en Occident est très spécialisé et risque ainsi de perdre une prise en charge de la totalité de la personne et la situation dans laquelle il vit. Les réfugies sont un défi pour une mise en valeur d’une approche plus intégrée.

Souvent les plaintes que manifestent les réfugiés et pour lesquelles ils sont prises en charge sont liés au trauma. Nous avons actuellement nos outils thérapeutiques à notre disposition. Mais avant d’entamer le travail thérapeutique du trauma un bilan complet doit être fait. Le diagnostique s’établit autour de quatre axes importantes qui permettront d’évaluer la situation avec ses forces et ses faiblesses.

Premièrement il faut évaluer dans quelle étape de deuil le réfugié vit. Inhérent à chaque migration (forcée) il y a toujours l’impact massif et direct de la perte de son milieu social (la famille, les amies, le village, la culture). Cette perte importante déstabilise et met à risque les réfugiés. Certains réfugiés essaient de couper avec leurs racines culturelles dans l’espoir de ne plus souffrir de l’ambiguïté et la double appartenance dans la situation migratoire. D’autres s’opposent à la culture du pays d’hôte et vont s’identifier exclusivement à la culture du pays d’origine et compliquent ainsi une intégration réussie.  Souvent les réfugiés développent un deuil congelé car la vie actuelle exige tant d’efforts, qu’ils n’y arrivent pas. Le processus de deuil intense met énormément à l’épreuve. Un travail thérapeutique peut augmenter encore ce niveau de stress.

Deuxièmement il faut bien se rendre compte du niveau de stress dans la vie actuelle des réfugiés. La procédure d’asile en elle-même, chercher du logement et du travail, l’apprentissage d’une langue étrangère etc. sont souvent des sources de stress chroniques et intenses. Le stress chronique augmente le risque de décompensation assez forte après un délai de 2 ans. 

Troisièmement le thérapeute devra développer une attitude transculturelle. Ceci se fait simultanément à trois niveaux : les compétences transculturelles, les connaissances des autres cultures et développer une attitude ouverte vis-à-vis la différence culturelle. 

Finalement le thérapeute doit faire un bilan bien précis des symptômes liés aux évènements traumatisants qu’on a vécu. Ici il faut marquer la différence entre les perturbations primaires (pendant la jeunesse), secondaires (pendant l’évènement traumatisant) et tertiaires (pendant l’accueil au pays d’hôte). 

Ce diagnostique multiaxial nous permettra d’évaluer la totalité de la situation de vie et bien réfléchir le risque de décompensation. En même temps nous aurons des outils pour bien cadrer les trois étapes de la prise en charge thérapeutique du trauma (la stabilisation, le travail du trauma et l’intégration).

Ensuite j’aimerais présenter une vignette clinique pour illustrer ce cadre diagnostique plus large qui me semble indispensable dans le travail thérapeutique.

Tickets

  • Bipdag 2020 - Journée BIP

    € 0,00
    Verkoop geëindigd op

Totaal

€ 0,00

Deel dit evenement

bottom of page