top of page
Lifespan nl

za 15 jan

|

Online + live

Training on Complex Trauma and Dissociation in Children and Adolescents with Renée Marks

Registratie is afgesloten
Andere evenementen bekijken
Training on Complex Trauma and Dissociation  in Children and Adolescents with Renée Marks
Training on Complex Trauma and Dissociation  in Children and Adolescents with Renée Marks

Tijd en locatie

15 jan 2022, 09:00

Online + live

Gasten

Over het evenement

VOLZET INSCHRIJVEN NIET MEER MOGELIJK

TEXTE ANGLAIS SOUS LE TEXTE EN NEERLANDAIS

YOU CAN FIND THE ENGLISH EXPLANATION UNDER THE DUTCH TEXTE

Training on  Complex Trauma and Dissociation  in Children and Adolescents with Renée Marks

Dissociatie bij kinderen en adolescenten wordt  nog vaak over het hoofd gezien, terwijl in werkelijkheid duizenden kinderen lijden onder  de naweeën van complex trauma. Dit heeft een  negatieve invloed op hun zelfgevoel, hun  cognitief functioneren en al hun  interpersoonlijke relaties. Deze complexe  manier van functioneren is vaak resistent tegen  reguliere therapie. Deze training biedt daarom  praktische strategieën en technieken om als  therapeut diagnostisch en therapeutisch aan  de slag te kunnen gaan met deze kinderen en  jongeren. Renée Marks werkt als Consultant Therapeut en  Clinical Lead bij Integrate Families in het noorden  van Engeland. Integrate Families is het Nationale  Centrum voor Kinderen met Complex Trauma en  Dissociatie. Renée is een inspirerende en klinisch  onderlegde trainer (nationaal en internationaal) op  het gebied van hechting, emotieregulatie, complex  trauma en dissociatie bij kinderen en adolescenten. 

De training (in het Engels) omvat: 

‣ Online theoretische cursus: 8 modules 

‣ Online supervisies in gesloten groep: 8 x 2u. 

‣ Twee Archive Days met Renée Potgieter in  België (lunch inbegrepen) 

Start : januari 2022

Prijs voor het volledige traject: 1550 euro  

Hoe werkt het? 

Je schrijft je in bij BIP (opgelet, je bent pas ingeschreven als je het volledige bedrag hebt  betaald). 

De inschrijvingen worden op 15 november afgesloten.  

Zie voorwaarden voor inschrijven/annulering op de website van BIP https://www.instituutpsychotrauma.com/opleidingen

Voor Bip leden: gelieve in te schrijven per mail: christine.bip7@gmail.com

Je begint in januari met de online video- en presentatie-inhoud. 

Tijdens de online theoretische cursus leer je over de geschiedenis en de theorie van trauma en dissociatie, de eerste fasen van de diagnostiek, veiligheid en stabilisatie, voorbereiding van de behandeling, behandeling, Dader Introject, EMDR, pre-birth trauma. 

Online groepssupervisies:  Schrijf je in voor de 8 klinische casusbesprekingen die in je cursus zijn opgenomen.  

Er zijn 3 groepen per vastgelegde datum. 

Voorziene data: 11/03/22, 06/05/22, 24/06/22, 02/09/22, 18/11/22, 13/01/23, 03/03/23, 31/03/23) 

Je woont 2 live Archive Days bij met Renée Marks om verschillende video-voorbeelden en  praktische toepassingen van diagnostiek en behandeling te zien.

Voorziene data: 21-22 /04 /2023 

De cursus loopt over een periode van 16 maanden. 

Verwacht minimaal 6 uur per maand aan cursusmateriaal te besteden. 

Voorwaarde tot deelname

je bent klinisch psycholoog, psychiater, klinisch orthopedagoog of je hebt een bachelor in humane wetenschappen en een langdurige psychotherapeutische opleiding en bent  psychotherapeutisch actief in het werkveld van kinderen en jongeren.  Je hebt een uitgesproken interesse voor psychotrauma.  

Een EMDR-opleiding gevolgd hebben of hiermee bezig zijn is een meerwaarde maar de training  biedt meer dan dit en kan een uitnodiging zijn om in een later stadium een EMDR-opleiding te  volgen. 

Nog verdere vragen? Contacteer ons info.bip.contact@gmail.com

BELANGRIJKE INFORMATIE 

Deze training is competentiegericht en van elke deelnemer wordt verwacht dat hij of zij aan de slag  gaat met een kind/jongere dat/die ingrijpende gebeurtenissen heeft meegemaakt en aan  traumagerelateerde en/of dissociatieve symptomen lijdt.

Tijdens de groepssupervisies is er tijd voor vragen en antwoorden. 

De doelstellingen van deze training zijn om de deelnemers te voorzien van: 

- De achtergrondinformatie die nodig is om een goed begrip te krijgen van dissociatie bij kinderen  en jongeren. 

- Beoordelingsinstrumenten om de reeds bestaande diagnostiek bij kinderen en jongeren met  trauma en dissociatieve symptomen te verbeteren. 

- Inzicht in de psycho-educatie die nodig is om dissociatie voor het kind/de jongere te verduidelijken en hen te helpen hun interne ervaringen beter te begrijpen o.a. door het gebruik van metaforen. 

- Informatie over hoe dissociatie zich manifesteert bij verschillende kinderen/jongeren en hoe  hiermee aan de slag te gaan. 

- Praktijkvoorbeelden a.d.h.v. tekeningen, zandspel en video’s om te illustreren hoe effectieve  therapie bij kinderen/jongeren met een dissociatieproblematiek eruit kan zien alsook welke  instrumenten hierbij gebruikt kunnen worden. 

- Praktische voorbeelden van hoe EMDR/bilaterale stimulatie bij deze populatie doeltreffend gebruikt kan worden in het kader van traumaverwerking. 

- Kennis over hoe te werken met Dader Introjects (gewelddadig, agressief en seksueel gedrag). 

- Een uitgebreid begrip van hoe naar integratie toe te werken

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Details

Training on Complex Trauma and Dissociation in Children and Adolescents with Renée Marks

Dissociation in children and adolescents is often overlooked, yet in reality thousands of children suffer from the aftermath of complex trauma. This has a negative impact on their sense of self, their cognitive functioning and all their interpersonal relationships. This complex functioning is often resistant to regular therapy. This training therefore offers practical strategies and techniques to work diagnostically and therapeutically with these children and adolescents. Renée Marks works as a Consultant Therapist and Clinical Lead at Integrate Families in the North of England. Integrate Families is the National Centre for Children with Complex Trauma and Dissociation. Renée is an inspirational and clinically skilled trainer (nationally and internationally) in the field of attachment, emotion regulation, complex trauma and dissociation in children and adolescents.

The training (in English) includes:

Online theoretical course: 8 modules

Online supervisions in a closed group: 8 x 2 hrs.

Two Archive Days with Renée Potgieter in Belgium (lunch included)

Price for the whole course: 1550 euros

Start : January 2022

How does it work?

You register with BIP (attention, you are only registered if you have paid the full amount).

Registrations close on 15 November.

see registration/cancellation conditions on the BIP website https://www.instituutpsychotrauma.com/opleidingen

You start in January with the online video and presentation content.

During the online theoretical course you will learn about the history and theory of trauma and dissociation, the first phases of diagnosis, safety and stabilisation, preparation for treatment, perpetrator Introjection, EMDR, pre-birth trauma.

Online group supervisions: Sign up for the 8 clinical case reviews included in your course.

There are 3 groups per set date.

Scheduled dates: 11/03/22, 06/05/22, 24/06/22, 02/09/22, 18/11/22, 13/01/23, 03/03/23, 31/03/23)

You will attend 2 live Archive Days with Renée Marks to see various video examples and practical applications of diagnostics and treatment.

Scheduled dates: 21-22 /04 /2023

The course runs over a 16 month period.

Expect to spend a minimum of 6 hours per month on course material.

Condition for participation:

You are a clinical psychologist, psychiatrist, clinical educationalist or you have a bachelor's degree in human sciences and long-term psychotherapeutic training and are psychotherapeutically active in the field of children and adolescents. You have a strong interest in psychotrauma.

You have notions in EMDR (effect of Bilateral stimulation) .

Any further questions? Contact us at info.bip.contact@gmail.com

IMPORTANT INFORMATION

This training is competency based and each participant is expected to work with a child/young person who has experienced significant events and suffers from trauma-related and/or dissociative symptoms.

During the group supervision there will be time for questions and answers.

The objectives of this training are to provide participants with:

- The background information needed to gain a good understanding of dissociation in children and adolescents.

- Assessment tools to improve already existing diagnostics in children and adolescents with trauma and dissociative symptoms.

- Insight into the psychoeducation needed to clarify dissociation for the child/young person and to help them better understand their internal experiences, including through the use of metaphors.

- Information on how dissociation manifests itself in different children/young people and how to deal with it.

- Practical examples using drawings, sand play and videos to illustrate what effective therapy for children/young people with dissociation problems can look like and what tools can be used.

- Practical examples of how EMDR/bilateral stimulation can be used effectively with this population in the context of trauma treatment.

- Knowledge of how to work with Offender Introjects (violent, aggressive and sexual behaviour).

- A comprehensive understanding of how to work towards integration.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Tickets

  • Ticket

    € 1.550,00
    Uitverkocht

Dit evenement is uitverkocht

Deel dit evenement

bottom of page