top of page

Opleiding PEV: 2 jaar.

"Psychotrauma: diagnostiek en integratieve behandeling bij kinderen, adolescenten en volwassenen"

        Van oktober 2018 tot en met juni 2020 in samenwerking met de VUB (campus Etterbeek, Brussel) . Deadline inschrijvingen : 15 augustus.

Doelstellingen 

Elk jaar maken duizenden mensen ingrijpende gebeurtenissen mee. Een deel van die mensen blijft jaren of zelfs hun hele leven lang kampen met de gevolgen ervan.

Elke gebeurtenis die de integratieve capaciteiten van iemand aantast, kan beschouwd worden als ‘traumatogeen’. Daarbij denken we aan wat we zouden kunnen noemen ‘duidelijke’ situaties, zoals natuurlijke catastrofes (aardbevingen, orkanen), ongevallen, seksueel misbruik, terroristische daden en allerlei andere vormen van geweld, maar ook aan de ‘minder duidelijke’ situaties zoals emotionele verwaarlozing, psychologische manipulatie of gepest worden. 

Op vlak van onmiddellijke (1ste lijns-) hulpverlening staat België, internationaal gezien, op een goed niveau. Maar net zoals in andere landen, is er ook bij ons nood aan een opleiding waarbij therapeuten worden getraind om mensen in een later stadium (2de en 3de lijns-hulpverlening) op te vangen.
De opleiding “psycho-traumatologie” die door BIP wordt aangeboden, richt zich hoofdzakelijk tot professionelen die in de tweede- en/of derdelijns hulpverlening tewerkgesteld zijn.

Binnen deze opleiding ligt de nadruk niet alleen op theorie, maar evengoed op de praktijk en de therapeutische relatie, hefboom voor verandering. Het is onze bedoeling therapeuten te vormen, die in staat zijn getraumatiseerde cliënten op een professionele manier te begeleiden.
Door de trauma’s te integreren in een duidelijk therapeutisch kader kan de cliënt zijn moeilijke verleden achter zich laten en met een beter gevoel verder door het leven gaan.

Deze opleiding is bedoeld voor tweede- en derdelijns-psychotherapeuten en biedt talloze tools vanuit verschillende psychotherapeutische stromingen (gedragstherapie, psychoanalyse, cliëntgerichte therapie, systeemdenken, ...) om op een globale en geïntegreerde wijze getraumatiseerde cliënten te behandelen. 
De opleiding bestaat uit vier delen.
In het eerste deel wordt de nadruk gelegd op theorie en diagnostiek van psychotrauma. Er komen verschillende perspectieven en aspecten aan bod om de deelnemers een klare en genuanceerde kijk te geven op het concept ‘psychotrauma’. Bovendien wordt aandacht besteed aan complex trauma en dissociatieve stoornissen.
Tijdens de drie volgende delen van de opleiding bekijken we volgende aspecten: stabilisatie en symptoomreductie, confrontatie met het trauma en de integratiefase. 

Inhoud:

Deel 1 (8 modules + groepssupervisie + posterdag) :

Module 1: Theoretische benadering van psychotrauma (5 & 6 oktober 2018) - Dr Eric Vermetten (NL) - 10 uur

Historisch perspectief op trauma.
Wetenschappelijk onderzoek : voorkomen, comorbiditeit, veerkracht, ...
Neurobiologie en psychofarmacologie.

Module 2: Acuut trauma en crisisinterventie (9 & 10 november 2018) – Ybe Casteleyn - 10 uur

Diagnostiek van acuut trauma.
Debriefing.

Module 3: Diagnostiek en etiologie  (7 en 8 december 2018) - Anne Vermeire , Manoëlle Hopchet, Nele Gielen - 10 uur

Psychodiagnostiek : interviews en vragenlijsten. PTSD- CAPS. DESNOS- SIDES R
Traumamodellen  +  Psycho-educatie
Het debat rond al dan niet stabiliseren. Wanneer wel, traumaconfrontatie als stabilisatie? 

Module 4: Psychotrauma en systeem (11 en 12 januari 2019) - Ilse Van Hoecke - 10 uur

Gevolgen van een trauma op het gezin, hechtingsproblemen, therapeutische interventiemogelijkheden.
Huiselijk geweld en mogelijke interventies.

Module 5: Hechting en trauma, kinderen (22 & 23 februari 2019, 2 volledige dagen) – Clark Baim (UK, Engelstalig) - 12 uur

Historiek van de theorie rond hechting. 
Dynamisch Maturatie Model.
Pathologie in het kader van hechting.
Link tussen trauma, hechting en ontwikkeling van kinderen

Module 6: De therapeutische relatie. Zelfzorg (15 & 16 maart 2019) – Heidi Deknudt – 10 uur.

De werkzaamheid van de therapeutische relatie.

De hechtingsstijl van cliënt en therapeut.

Secundaire traumatisering en preventieve zelfzorg. 

Module 7: Stabilisatie, hypnotische technieken, verbeeldingstechnieken, … (5 & 6 april 2019) – Nicole Ruysschaert - 10 uur

Verbeeldings- en hypnotische technieken om de cliënt verder te helpen in z’n stabiliseringsproces.
Praktische oefeningen.

Groepssupervisiedag (10 mei 2019) – verschillende supervisoren - 6 uur

In groepjes van 4 brengt iedereen een casus naar voren.

Module 8: introductie EMDR, Brainspotting, Lifespan Integration (11 mei 2019) - Heidi Deknudt en Luc Duprez – 4  uur

Kennismaking met verschillende therapeutische methodieken bij het werken met trauma.

Posterdag (14 juni 2019) – 6 uur

De deelnemers stellen een uitgewerkt theoretisch aspect aan elkaar voor.

 

 

Deel 2 (3 modules): Stabilisatie

Bij sommige patiënten, zoals bvb vluchtelingen of zeer affect-gedysreguleerde patiënten is het zeker aangeraden om eerst te stabiliseren. Bedoeling is hulpbronnen te vinden/te ontwikkelen waardoor de cliënt beter zou kunnen functioneren in z’n dagdagelijks leven.

Module 9 : Lichaamsgericht werken rond emotieregulering en containment (11 & 12 oktober 2019) – Johan Maes - 10 uur

Lichaamsbewustwording, werken met lichaamstaal. Werken met basisbehoeftes.
Werken met automutilatie, woede, …  

Module 10: Diagnostiek complex trauma en dissociatieve stoornissen (8 & 9november 2019, 2 volledige dagen) – Suzette Boon - 12 uur

Structurele dissociatie
DES
Interview : TADS I (hernieuwde versie)

Module 11: Psychoanalytische aspecten : overdracht en tegenoverdracht (6 & 7december 2019) – Nel Draijer - 10 uur

Overdracht en tegenoverdracht in het analytisch therapeutisch werken met traumapatiënten (met persoonlijkheidsstoornissen) .Transference focused Psychotherapy Van O. Kernberg en F.Yeomans. 

Deel 3 (3 modules + 1 integratiedag): Confrontatie

Het doel van deze fase van de opleiding is het aanleren van een aantal noodzakelijke ‘tools’ om de cliënt, eens hij/zij voldoende stabiel is, met de steeds weerkerende traumatische herinneringen en inhouden te confronteren. 

Module 12A en 12B :  Cognitief gedragstherapeutische  benaderingen (10 & 11 januari en 7 & 8 februari 2020) – Klaas Molenkamp - 20 uur
Schrijftechnieken, exposure. 

Module 13: Hypnotherapeutische benadering (13 & 14 maart 2020) – Nicole Ruysschaert - 10 uur

Dissociatietechnieklen, dubbele dissociatie, ...
Fragmentarisering van de traumatische inhoud.

Module 14: Confrontatietechnieken bij adolescenten (3 & 4 april 2020) – Naomi Van Damme - 10 uur

Cognitive en Behavioral Confrontation Technics (CBCT)

Groepssupervisiedag (15 mei 2020) - 6 uur

In groepjes van 4 brengt iedereen een casus naar voren.

Kennismaking met verschillende therapeutische methodieken bij het werken met trauma.

 

Deel 4 (1 module): Integratie.

Integratie komt niet enkel voor aan het eind van het therapeutisch traject: de realisatie loopt doorheen het gehele proces. In deze module halen we dit aspect op de voorgrond. 

Module 15: Integratie en rouwen (12 & 13 juni 2020) – Nog nader te bepalen - 10 uur


Wat zijn de valkuilen bij de integratie van traumatische herinneringen?
De integratie als het zich realiseren van het feit dat de cliënt getraumatiseerd is geweest.
Zingeving en betekenis geven.

 

Biografie van de sprekers:

Clark Baim is lesgever, auteur en psychodrama-therapeut die gespecialiseerd is in de ontwikkeling van hechtingsgebaseerde praktijk in de sociale en de gezondheidszorg, justitiële rehabilitatieprogramma’s en toegepast theater. Hij is co-directeur van het Birmingham Institute for Psychodrama, een psychotherapie-opleidingscentrum.

Suzette Boon is klinisch psycholoog, PhD,  psychotherapeut bij het Top Referentie Trauma Centrum Altrecht, Zeist. Zij is voormalig president van de European Society for Trauma and Dissociation (ESTD), zij deed belangrijk onderzoek naar de diagnostiek van dissociatieve stoornissen en zij is eerste auteur van het boek ‘Coping with trauma-related dissociation’ (New York, 2011), vertaald in het Nederlands: ‘Omgaan met traumagerelateerde dissociatie’ (Pearson).

Ybe Casteleyn is moraalwetenschapper en psychotraumatoloog. Ze begeleidt crisisinterventies in bedrijven, was betrokken bij de opvang van de slachtoffers van de aanslagen in Zaventem en Maalbeek in 2016 en heeft de vluchtelingenkampen in Griekenland bezocht. Op dit moment woont en werkt ze in Brussel. Ybe is auteur van ‘Sterker worden waar het pijn doet. Voel- en doeboek over trauma’ / ‘The healing Power of Pain’.

Heidi Deknudt is klinisch psychologe, cliëntgericht psychotherapeut, psychoanalytisch therapeut, psychotraumatologe (BIP) en Lifespan Integration therapeute. Ze is supervisor voor de cliëntgerichte psychotherapie en zit in de redactieraad van het Tijdschrift voor Persoonsgerichte en Experiëntiële Psychotherapie. Ze is werkzaam in een eigen praktijk. Heidi is verantwoordelijke voor de opleiding psychotraumatologie van BIP. 

Nel Draijer is psycholoog PhD en psychoanalytica . Zij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. Zij doet research op vlak van problemen in kindertijd en de lange termijn consequenties hiervan.

Luc Duprez heeft een eigen praktijk (deeltijds), waarin hij werkzaam is als psychotherapeut, psychotraumatoloog (BIP), EMDR-practitioner en relatietherapeut. Hij maakt gebruik van schema- en moditherapie, ACT en sinds 2017 ook van Brainspotting. Hij maakt deel uit van de werkgroep opleiding bij BIP, en van de SIG-groep 'EMDR en schematherapie' (Utrecht).

Nele Gielen is klinisch psychologe PhD, seksuologe en psychotraumatologe. Ze  is werkzaam in het Mondriaan centrum voor verslaving en trauma in Maastricht. Ze is oprichtster van Traumazorg Limburg. 

Manoëlle Hopchet is klinisch psychologe, psychotraumatherapeute (NtVP) , supervisor psychotraumatologie en EMDR senior Supervisor, therapeute in Trauma focused Therapie (TFP) , Lifespan Integration therapeute.  Ze is gespecialiseerd in complex trauma en dissociatieve stoornissen. Ze is voorzitster van BIP,  en vice présidente van AFTD (franstalige vereniging voor trauma en dissociatie). 

Johan Maes is Pesso-therapeut, rouw- en traumatherapeut. Was enkele jaren directeur van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen. Auteur van ‘Leven met gemis: handboek over rouw, rouwbegeleiding en rouwtherapie’, ‘Ze zeggen dat het overgaat’, ‘Rouw, Rouwbegeleiding, Rouwtherapie. Tussen presentie en interventie’. Hoofd van de academie van het Landelijk Steunpunt Rouw uit Amersfoort. Opleider Lichaamsgerichte Psychotherapie.

Nicole Ruysschaert is psychiater, psychotherapeute, gedragstherapeute, hypnotherapeute, EMDR practitioner. Ze heeft sinds 1979 een privé praktijk in Antwerpen. Ze doet naast individuele therapie ook groepssessies
Ze geeft sinds 1996 opleidingen en supervisies voor VHYP, BiP et ESH. Ze is voormalige voorzitster van de  European Society for Hypnosis.
Nicole heeft talrijke artikels over het gebruik van hypnose binnen therapie gepubliceerd.

Ilse Van Hoecke is systeemtherapeut, erkend psychotraumatoloog, Practitioner EMDR. Ze heeft een privé-praktijk en is daarnaast werkzaam in een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg.

Naomi Vandamme is kinderpsychologe en psychotraumatologe. Ze is oprichtster van vzw Child Flower en van Traumazorg Limburg. Ze is bestuurslid van BIP en van ESTSS. Naomi werkt in kinder- en jeugdpsychiatrie Mondiraan te Heerlen. 

Anne Vermeire is orthopedagoge, psychotraumatologe, senior supervisor/opleider psychotraumatologie en EMDR supervisor/practitioner voor kinderen. Ze heeft een privépraktijk.

Eric Vermetten is als psychiater verbonden aan de MGGZ in Utrecht. Vanaf 1991 is hij aan verschillende universiteiten verbonden geweest als onderzoeker, o.a. Stanford Univ. California, Yale Univ, New Haven CT, Emory Univ, Atlanta. In 2003 promoveerde hij op  ‘Posttraumatic Stress Disorders: Neurobiological Studies in the Aftermath of Traumatic Stress’ aan de Universiteit van Utrecht. Sinds 2013 is hij bijzonder hoogleraar ‘Medisch-biologische en psychiatrische aspecten van psychotrauma’s’ aan de universiteit van Leiden/LUMC.

Certificering

Het geheel van modules en integratiedagen bedraagt:
- 157 uur opleiding
- 20 uren supervisie, waarvan 12 uren groepssupervisie in de opleiding vervat, de rest dient te gebeuren in afspraak met erkende supervisoren. 
- het presenteren van een poster + het schrijven van een gevalsstudie ( = eindwerk)

Indien de volledige opleiding en de nodige supervisies werden gevolgd en het eindwerk positief werd geëvalueerd, ontvangt de deelnemer het certificaat van “psychotraumatoloog”, erkend door BiP. 

Voorwaarden

  1. Voorafgaande opleiding: universitair masterdiploma in de psychiatrie, klinische psychologie, orthopedagogiek of seksuologie (mits master-diploma en gesuperviseerde praktijk van 3 jaar). Voor Nederlandse psychologen: BIG-geregistreerd.

  2. een praktijk van minstens 10 uur/week sinds minimum één jaar

  3. toegelaten zijn na het intakegesprek vóór deelname 

Plaats/uren

VUB, Jette.

De opleiding start in oktober 2018 en duurt tot juni 2020.

De lessen gaan door op vrijdag van 9u00 tot 17u en zaterdag van 9u tot 12u45. 

Tarieven

Het voorafgaand intakegesprek van 1 uur : € 70.
De opleiding bestaat uit 15 modules, 2 groepssupervisiedagen en een posterdag, verspreid over 2 academiejaren. Dit kost 1970 € per inschrijvingsjaar. Betaling met KMO-portefeuille is mogelijk, de aanvraag hiervoor wordt gedaan door de VUB.

Niet inbegrepen in de prijs zijn:

  • 8 individuele supervisies. Richtprijs: € 70/uur maar dit is afhankelijk van de gekozen supervisor. Deze zijn los van de opleidingsdagen te organiseren door de deelnemer zelf. In de opleidingsprijs zitten al 12 uur groepssupervisies inbegrepen.

  • In de cafetaria van de VUB is het mogelijk om een middagmaal te nemen, anders zijn er verschillende eetgelegenheden in de buurt.

Het volledige inschrijvingsbedrag voor het eerste academiejaar dient betaald te zijn voor aanvang van de opleiding. 

Info en contact

Heeft u interesse in deze opleiding ? U kan een motivatiebrief samen met uw CV en een kopie van uw (relevante) diploma(‘s) sturen naar info@bipe.be.

bottom of page